مدیر مالی

از جمله مسئولیت‌های مدیر مالی در یک سازمان، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت‌های مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش‌ها و دوایر یا رده‌های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی می‌باشد.قابلیت‌های نرم افزار آسه برای بخش مالی و حسابداری سازمان به‌شرح زیر می باشد:

 • ثبت مکانیزه اسناد حسابداری تمامی تراکنش‌های مالی
 • ارائه گزارشات استاندارد حسابداری
 • کدینگ حساب 10 سطحی با قابلیت استفاده از 6 مرکز شناور
 • ارائه گزارشات صورت سود و زیان به صورت لحظه ای
 • قابلیت ساخت انواع گزارشات مالی مانند گردش وجوه نقد و ...
 • راحتی در استفاده و با سطوح دسترسی و امنیت بالا

سیستم مدیریت مالی و خزانه نرم افزار آسه در دسته‌بندی زیر فعالیت می‌کند.

 • برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.
 • دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
 • طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه‌بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودی‌ها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج برنامه ریزی بم‌نظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
 • پیش بینی، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه‌ها، پروژه ها و سفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی
 • ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی‌ها و نتایج گزارش‌های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق
 • برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق ..