فروشنده و بازاریاب

واحد فروش و بازاریابی از مهم‌ترین واحد‌ها با بیشترین نقش‌های کلیدی در سازمان می‌باشند. پایه و اساس تمامی تصمیمات و برنامه‌های یک سازمان و بنیان تمام تغییرات اساسی در سازمان از واحد بازاریابی سرچشمه می‌گیرد. در کنار واحد بازاریابی، واحد فروش مجری بخش بزرگ و مهمی از تصمیمات واحد بازایابی می‌باشد. مدیر بازاریابی با همفکری مدیر سازمان و استفاده از دیدگاه-های مدیر فروش، برای تغییر و بهبود شرایط موجود برنامه‌ریزی می‌کنند و مدیر فروش و تیم او این برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. هر دو این واحد‌ها برای بقا سازمان باید حضور داشته و به بهترین نحو فعالیتشان را انجام دهند.


از جمله مواردی که نرم افزار آسه به فروشندگان و بازاریابان در انجام امورشان یاری می رساند عبارت اند:

  • مسیر بندی هوشمند تور ویزیت روی نقشه
  • کنترل عملکرد عوامل فروش و توزیع بر روی نقشه و مشاهده خط سیر GPS
  • مدیریت عملکرد فروشنده
  • هوش تجاری جهت تهیه گزارشات و ...