فروش خود را از روی موبایل در هر جا مدیریت کنید


با ابزار نرم افزاری مدیریت همراه و سرپرستی فروش آسه در هرجا که هستید با تلفن همراه خود عملکرد فروشنده های خود را بررسی نمایید.در بازار بروید و اطلاعات بازار را از طریق موبایل خود جمع آوری کنید

مدیریت عملکرد بر روی موبایل عملکرد ویزیتورهای خود را بر روی نقشه ببینید

مدیریت عملکرد بر روی موبایل

مونیتورینگ عوامل فروش

آخرین موقعیت و خط سیر ویزیتورهای خود را بر روی نقشه مشاهده کنید و میزان فروش ، تعداد ویزیت و وضعیت کلی ویزیتورهای خود را به راحتی به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

آنالیز ویزیت

نحوه ویزیت مسیر هر فروشنده را بر روی نقشه مدیریت نمایید و وضعیت ویزیت مشتریان مسیر روز ویزیتور، شامل ویزیت شده و نشده و مشتریان خرید کرده را مشاهده کنید

گزارشات عملکرد تعدادی و ریالی

در هر لحظه به صورت آنلاین آخرین وضعیت و گزارشات فروش هر ویزیتور به تفکیک کالا ، تعداد فاکتور و ریال فروش را ببینید.

اطلاعات تحقیقات بازار را برروی موبایل خود جمع آوری کنید

تعریف نامحدود پرسشنامه های تحقیقات بازار

قابلیت تعریف نامحدود پرسشنامه های تحقیقات بازار

امکان تعریف پرسشنامه های تحقیقات بازاراین امکان را به شما میدهد که بتوانید در محل مشتری اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد حضور رقبا ،وضعیت بازار، سطح رضایت مشتری و ... را برروی موبایل خود جمع آوری نمایید

قابلیت گرفتن عکس

به راحتی میتوانید در خصوص چیدمان کالا، فروشگاه و ... تصاویر را در محل مشتری توسط موبایل خود بگیرید و براساس تصاویر گرفته شده و نوع تصاویر بتوانید گزارشات بر روی نقشه و ... را داشته باشید

آنالیز اطلاعات بازار

با ابزار آنالیز اطلاعات تحقیقات بازار آسه اطلاعات جمع آوری شده از بازار را آنالیز نمایید و نحوه پوشش دهی،حضور رقبا، اثر بخشی تخفیفات و جوایز خود را بررسی کنید

سفارشگیری بر روی موبایل

ویزیت مشتریان خرید نکرده

ویزیت مشتریان خرید نکرده

مشتریان خرید نکرده ویزیتورهای تحت سرپرستی خود را ویزیت نمایید و علت عدم خرید آنها را بررسی کنید و از آنها سفارش بگیرید

نمایش کاتالوگ و ثبت سفارش

در زمان سفارش گیری از کاتالوگ استفاده کنید و در کمترین زمان سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید

معرفی مشتری جدید

مشتری های جدیدی در مسیرهای بازدید خود پیدا کنید و آنها را به در موبایل معرفی و از آنها سفارش بگیرید

فروش خود را از روی موبایل در هر جا مدیریت کنید


با ابزار نرم افزاری مدیریت همراه و سرپرستی فروش آسه در هرجا که هستید با تلفن همراه خود عملکرد فروشنده های خود را بررسی نمایید.در بازار بروید و اطلاعات بازار را از طریق موبایل خود جمع آوری کنید

مدیریت عملکرد بر روی موبایل عملکرد ویزیتورهای خود را بر روی نقشه ببینید

مونیتورینگ عوامل فروش

مونیتورینگ عوامل فروش

آخرین موقعیت و خط سیر ویزیتورهای خود را بر روی نقشه مشاهده کنید و میزان فروش ، تعداد ویزیت و وضعیت کلی ویزیتورهای خود را به راحتی به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

آنالیز ویزیت

نحوه ویزیت مسیر هر فروشنده را بر روی نقشه مدیریت نمایید و وضعیت ویزیت مشتریان مسیر روز ویزیتور، شامل ویزیت شده و نشده و مشتریان خرید کرده را مشاهده کنید

گزارشات عملکرد تعدادی و ریالی

در هر لحظه به صورت آنلاین آخرین وضعیت و گزارشات فروش هر ویزیتور به تفکیک کالا ، تعداد فاکتور و ریال فروش را ببینید.

اطلاعات تحقیقات بازار را برروی موبایل خود جمع آوری کنید

قابلیت تعریف نامحدود پرسشنامه های تحقیقات بازار

قابلیت تعریف نامحدود پرسشنامه های تحقیقات بازار

امکان تعریف پرسشنامه های تحقیقات بازاراین امکان را به شما میدهد که بتوانید در محل مشتری اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد حضور رقبا ،وضعیت بازار، سطح رضایت مشتری و ... را برروی موبایل خود جمع آوری نمایید

قابلیت گرفتن عکس

به راحتی میتوانید در خصوص چیدمان کالا، فروشگاه و ... تصاویر را در محل مشتری توسط موبایل خود بگیرید و براساس تصاویر گرفته شده و نوع تصاویر بتوانید گزارشات بر روی نقشه و ... را داشته باشید

آنالیز اطلاعات بازار

با ابزار آنالیز اطلاعات تحقیقات بازار آسه اطلاعات جمع آوری شده از بازار را آنالیز نمایید و نحوه پوشش دهی،حضور رقبا، اثر بخشی تخفیفات و جوایز خود را بررسی کنید

سفارشگیری بر روی موبایل

ویزیت مشتریان خرید نکرده

ویزیت مشتریان خرید نکرده

مشتریان خرید نکرده ویزیتورهای تحت سرپرستی خود را ویزیت نمایید و علت عدم خرید آنها را بررسی کنید و از آنها سفارش بگیرید

نمایش کاتالوگ و ثبت سفارش

در زمان سفارش گیری از کاتالوگ استفاده کنید و در کمترین زمان سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید

معرفی مشتری جدید

مشتری های جدیدی در مسیرهای بازدید خود پیدا کنید و آنها را به در موبایل معرفی و از آنها سفارش بگیرید